Biển động dữ dội, huyện Lý Sơn bị cô lập với đất liền

0
102