Lý Sơn hôm nay

0
150

 ​41 năm sau ngày giải phóng quê hương (31/3/1975 -31/3/2016), từ một huyện đảo nghèo nàn đầy nhưng khó khăn thử thách, bằng nỗ lực và sự đồng lòng của quân và dân trong huyện, huyện Lý Sơn đã có những bước tiến vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực KTXH- QPAN.

Lý Sơn hôm nay - Hình 1

 Điều này, từng bước khẳng định hướng đi đúng trong định hướng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng giàu đẹp.

Là địa phương được đánh giá có tiềm năng, thế mạnh để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như nghề khai thác hải sản, phát triển dịch vụ – du lịch . . . .Trải qua 41 năm sau ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng, bộ mặt nông thôn của Lý Sơn đang từng ngày thay da đổi thịt, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đời sống, văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao . . .  , có được kết quả trên thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương cùng sự phấn đấu không mệt mỏi của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện đã đưa Lý Sơn phát triển ngang tầm với nhiệm vụ đề ra.

Để có được kết quả này, ngay từ những ngày đầu quê hương được giải phóng, xác định đúng và từng bước điều chỉnh cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh về nông, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, do đó kinh tế của huyện phát triển nhanh, liên tục năm sau cao hơn năm trước; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15 – 16%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt trên 21 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn liên tục tăng cao.

Lý Sơn hôm nay - Hình 2

 Hạ tầng KT-XH được đầu tư xây dựng; bộ mặt xã hội ngày càng khang trang, hiện đại, nhất là hệ thống điện lưới quốc gia, giao thông nông thôn, công sở, bệnh viện, trường học, các công trình văn hóa – thể thao, cảng biển, hệ thống tàu chuyên chở hàng hóa, hành khách không ngừng được đầu tư đóng mới hiện đại. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất lượng, hiện nay huyện đã hoàn thành việc phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS.

Tin HOT:   Giải cứu tàu cá Tiền Giang mắc cạn ở đảo Lý Sơn

Lĩnh vực QP – AN luôn được chú trọng bảo đảm. Tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng được tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được xây dựng và củng cố vững chắc, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương. Quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài tỉnh không ngừng được củng cố tăng cường và mở rộng.

Lý Sơn hôm nay - Hình 3

 Hệ thống chính trị của huyện thường xuyên được xây dựng, củng cố kiện toàn, phát triển và ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên. Năm 1993, khi thành lập huyện, Đảng bộ chỉ có 7  tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với trên 100 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ huyện đã có 23 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 700 đảng viên. Hàng năm có trên 70% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở Đảng yếu kém; 75% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trải qua 6 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội; trong đó nhiều mục tiêu chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết đề ra.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu xây dựng huyện trở thành một trong những địa phương phát triển kinh tế theo hướng 3 ngành kinh tế mui nhọn, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế biển gắn với CN – TTCN, Thương mại dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh quảng bá chất lượng sản phẩm thương hiệu hành tỏi Lý Sơn trên thị trường. Những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tin HOT:   Tám ngư dân thoát chết ở Hoàng Sa

Đó là, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16 – 17%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng. Phát triển mạnh ngành khai thác hải sản, thương mại – dịch vụ – du lịch ; tạo bước chuyển biến mới trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng huyện  đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; lập quy hoạch chi tiết, lập các đề án, dự án để đầu tư xây dựng. Đổi mới mạnh mẽ và tăng cường công tác quản lý. Huy động các nguồn vốn, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật – kinh tế – xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thiện cơ sở vật chất xây dựng 1 trung tâm Thị trấn thuộc huyện, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển giáo dục – đào tạo theo hướng đa dạng hóa và chuẩn hóa các loại hình, các cơ sở giáo dục – đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; kết quả phổ cập trung học cơ sở. Năm 2020 phấn đấu có ½ số trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc mức độ II.

Cùng với Trung tâm y tế quân dân y kết hợp tại trung tâm huyện, trong thời gian đến huyện phấn đấu hoàn thiện hệ thống Trạm y tế cấp xã nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ và nhân dân. Đến năm 2020, 100% trạm y tế xã có bác sĩ và 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt các chính sách xã hội và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, đến năm 2020 giảm hộ nghèo còn dưới 10 %. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Hàng năm có trên  95% gia đình, 85% khu dân cư và 98% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Lý Sơn hôm nay - Hình 4

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, rộng khắp. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bảo vệ chủ quyền biển đảo, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Không ngừng củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác, góp phần nâng cao vị thế và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.

Tin HOT:   Đảo Bé Lý Sơn: Dân và du khách đều khát

Cùng với các giải pháp phát triển KT-XH, huyện cần tăng cường tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kiểm điểm phê bình tự phê bình trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI  một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ, các đoàn thể. Đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tin tưởng rằng, với truyền thống kiên cường bất khuất, cần cù lao động sản xuất, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện đảo Lý Sơn đoàn kết một lòng, tiếp tục xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc, trở thành Đô thị – biển xanh – sạch đẹp – văn minh trong thời gian đến./.

Theo Báo Quảng Ngãi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here