Lý Sơn thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

0
55

Lý Sơn là huyện đảo tiền tiêu, giữ vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Do đó, việc xây dựng, củng cố quốc phòng, tạo thế trận phòng thủ huyện vững chắc là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được các cấp, ngành quan tâm.

chien si bien phong ly son
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn thực hiện công tác tuần traTrong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Lý Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành của tỉnh, trung ương, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và nhân dân trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huyện ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Chương trình hành động số 55-CTr/TU của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt của huyện. Kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; hằng năm còn ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất hành động của các đồng chí cán bộ chủ chốt trong việc nắm bắt các quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin HOT:   Một đêm giao lưu nghệ thuật đầy cảm xúc với quân và dân huyện đảo Lý Sơn

Tiếp tục duy trì việc ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan có liên quan với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đúng đối tượng, thành phần; tổ chức huấn luyện thường xuyên cho lực lượng dân quân tự vệ; chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục quốc phòng an ninh phù hợp với từng đối tượng.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang cũng được quan tâm thực hiện, trọng tâm là xây dựng cơ sở xã vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận lòng dân.Theo lãnh đạo Huyện ủy Lý Sơn, thời gian đến, huyện sẽ tập trung đổi mới công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho ngư dân; chú trọng nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, đổi mới cả về hình thức và nội dung. Đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Xây dựng, củng cố và hoàn thiện thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân một cách vững chắc, chủ động trong mọi tình huống.

Tin HOT:   Phục dựng tiêu bản rùa quý trên đảo Lý Sơn

T.Long