Người dân đảo Lý Sơn: Mong các công trình nước sạch sớm phát huy hiệu quả

0
105